Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Do użytków ekologicznych zaliczono grunty o bardzo ważnym znaczeniu dla ekosystemów leśnych. Są to przede wszystkim bagna, mokradła, podmokłe łąki, a także inne śródleśne, nieużytkowane grunty o znaczeniu ekologicznym. Łączna powierzchnia użytków ekologicznych wynosi obecnie 184,42 ha. Użytkami ekologicznymi są często śródleśne łąki