Asset Publisher Asset Publisher

Szkolenia na klęsce

Powierzchnie pohuraganowe stały się miejscem, odwiedzanym przez leśników spoza Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

Huragan, który w ubiegłym roku przetoczył się przez kilkanaście nadleśnictw RDLP w Toruniu uszkodził ponad 20 tys. ha powierzchni lasu. Tak dotkliwej straty nie pamiętają najstarsi mieszkańcy borów. Z tego powodu klęska w Borach Tucholskich wzbudza powszechne zainteresowanie kolegów po fachu, którym nie było dane w swojej karierze zawodowej przeżyć i zmierzyć się z takim rozmiarem zniszczeń i ogromem zadań skierowanych w stronę minimalizacji skutków żywiołu.

Do nadleśnictw Woziwoda oraz Rytel regularnie przybywają leśnicy w celu wymiany zawodowych doświadczeń oraz uzyskania informacji na temat stanu lasu. We wrześniu i październiku kilkukrotnie gościliśmy pracowników z terenu RDLP Olsztyn, RDLP w Szczecin oraz RDLP Wrocław. Jak podkreślali nasi goście aby uświadomić sobie skalę tego niefortunnego dla lasu i leśników zdarzenia każdy leśnik powinien przybyć w bory i obejrzeć zniszczenia.

Podczas spotkań dzieliliśmy się wiedzą, doświadczeniami i przeżyciami z przebiegu prac przy likwidacji skutków huraganu, informując o zaangażowaniu załogi nadleśnictwa w usuwaniu zniszczeń, rozmiarze powstałych strat powierzchni leśnej, miąższości zniszczonych drzew, zniszczeń w obiektach przyrodniczych, infrastrukturze turystycznej i edukacyjnej. Miała miejsce również wymiana poglądów na temat zagospodarowania terenu klęski oraz przedstawione zostały plany w zakresie realizacji odnowienia lasu, w tym zapotrzebowanie na sadzonki oraz wykonawstwo prac odnowieniowych. Zaprezentowano powierzchnie dotknięte żywiołem.

W trakcie pobytu uczestnicy wyjazdu poznali walory przyrodniczo-kulturowe regionu oraz specyfikę borowych nadleśnictw. W Woziwodzie staraliśmy się przedstawić, poza tematem klęski, ogólną charakterystykę nadleśnictwa, informację o prowadzonych u nas działaniach gospodarczych, występujących tu formach ochrony przyrody oraz walorach turystycznych obszaru. Nieco uwagi poświęcono zagadnieniu edukacji przyrodniczo leśnej. Obejrzano kompleks edukacyjny Nadleśnictwa Woziwoda oraz poddano dyskusji kwestię funkcjonowania edukacji leśnej w nadleśnictwie i Lasach Państwowych.

Zwiedzając wspólnie Akwedukt w Fojutowie dzieliliśmy się ze słuchaczami ciekawa historią powstania unikalnego w skali Europy systemu nawodnień Wielkiego i Małego Kanału Brdy.