Asset Publisher Asset Publisher

Użytki ekologiczne

Do użytków ekologicznych zaliczono grunty o bardzo ważnym znaczeniu dla ekosystemów leśnych. Są to przede wszystkim bagna, mokradła, podmokłe łąki, a także inne śródleśne, nieużytkowane grunty o znaczeniu ekologicznym.

Łączna powierzchnia użytków ekologicznychna terenie nadlesnictwa wynosi obecnie 321,10 ha. Użytkami ekologicznymi są często śródleśne łąki