Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

Nadleśnictwo Woziwoda posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane za prawidłowe prowadzenie gospodarki leśnej: FSC oraz PEFC.

Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych odwiedzili audytorzy z firmy SGS Polska. Celem wizyty było ustalenie czy działania prowadzone przez nas są zgodne ze standardami FSC. Ocenę zgodności gospodarki prowadzonej przez leśników z normami FSC przeprowadzono również w nadleśnictwach nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu. Proces ten zakończył się przyznaniem  certyfikatu, który obowiązuje do 1 stycznia 2018 roku do 01.01.2023 r.

Organizacja Forest Stewardship Council zajmuje się popularyzacją leśnictwa przestrzegającego zasad tzw. Dobrej Gospodarki Leśnej, m.in. przestrzegania obowiązujących w danym kraju wymagań prawnych, zasad współpracy z ludnością lokalną i praw pracowników. Jesteśmy zobowiązani do ochrony przyrody i bioróżnorodności leśnej oraz racjonalnego czerpania korzyści z zasobów leśnych. Dowodem skutecznego wdrożenia ustalonych przez FSC standardów jest przejście procesu certyfikacji i uzyskanie zezwolenia na umieszczanie znaku towarowego organizacji FSC na swoich produktach. Posiadanie certyfikatu jest gwarantem dla klienta że zaopatruje się w surowiec pochodzący z lasów zarządzanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Nadleśnictwo Woziwoda zostało poddane po raz pierwszy takiemu audytowi pod koniec 2002 roku i uzyskało potwierdzenie prowadzenia gospodarki zgodnie ze standardami FSC.

 

Z dniem 28.11.2011 roku nadleśnictwa administrowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych zdobyły certyfikat PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification). Niezależni audytorzy sprawdzili zgodność prowadzonej gospodarki leśnej przez jednostki RDLP w Toruniu z polskimi kryteriami i wskaźnikami trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów. Pozytywny wynik audytu pozwala toruńskiej dyrekcji legitymować się już drugim certyfikatem, obok certyfikatu FSC. W listopadzie 2011 r. audytorzy z Urzędu Dozoru Technicznego odwiedzili nadleśnictwa: Czersk, Jamy, Osie,  Toruń, Woziwoda i Żołędowo, sprawdzając zgodność systemu zarządzania RDLP z sześcioma kryteriami audytu. Były nimi utrzymanie, wzmocnienie oraz powiększanie i podnoszenie wartości zasobów leśnych, zachowanie i ochrona różnorodności biologicznej, utrzymanie społeczno-ekonomicznych funkcji lasów i inne. 18 listopada audytorzy, podczas audytu końcowego, stwierdzili spełnienie wszystkich kryteriów audytu. W ślad za pozytywnym jego wynikiem zarekomendowali oni Radzie PEFC Polska Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu do przyznania jej certyfikatu PEFC. W roku 2017 odbył się kolejny audyt zakończony przedłużeniem certyfikatu do roku 2020.

wiecej informacji a temat certyfikatów znajduje na stronie RDLP w Toruniu